Byulletin Moskovsk Obshchestva Ispytatelei Prirodi, Geologii