Vsesoynznyi Nauchno-Issledovatelskii Geologicheskii Institut Trudy, n. s.