Zapiski Imperatorskago St. Peterburgskago Mineralogicheskago Obshchestva, Vtoraya Seriya